مأموریت


• اداره، حفاظت و صیانت از اراضی و رقبات موقوفه و اجرای نیات واقفین

• کاشت محصولات زراعی و باغی

• تولید نهال

• احداث سردخانه نگهداری محصولات

• ایجاد صنایع وابسته از قبیل بسته بندی محصول .

• استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته جهانی جهت تحقق اهداف تولید .

• بازاریابی و فروش به موقع محصولات تولیدی .