مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
مهدي وافي رئیس هیئت مدیره
محمود صادقي نائب رئیس هیئت مدیره
وحید اردکانیان عضو هیئت مدیره
علي وطن دوست مدیرعامل