جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه اسفند ماه 1397 1397/11/29 1397/11/23 1397/11/29
2 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول سیب و گلابی سردخانه بهمن ماه 1397/11/21 1397/11/15 1397/11/21
3 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پسته 1397/11/21 1397/11/11 1397/11/21
4 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه بهمن ماه 1397 1397/10/29 1397/10/23 1397/10/29
5 شرکت کشاورزی رضوی فرم مزایده فروش نهال غیر مثمر ,ضایعات نوار آبیاری واتصالات چدنی 1397/10/3 1397/9/22 1397/10/3
6 شرکت کشاورزی رضوی آگهی مزایده فروش نوبت دوم دانه هندوانه آجیلی 1397/9/28 1397/9/20 1397/9/28
7 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش کشتارگاه دی ماه 1397 1397/9/27 1397/9/20 1397/9/27
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش ضایعات 1397/9/14 1397/9/5 1397/9/14
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش حدوداً 45 تن محصول پسته و یک تن عناب خشک 1397/9/13 1397/9/3 1397/9/15
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش دانه هندوانه آجیلی 1397/9/12 1397/8/30 1397/9/12
12345678910