معرفی شرکت

موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان از مورخ 1373/8/28 فعالیت خود را شروع نموده و در مورخ 1375/10/10 به ثبت رسیده است فعالیت موسسه طبق اساسنامه عبارت است از: اداره ی حفاظت و صیانت از اراضی و رقابت موقوفه و اجرای نیات واقفین و انجام عملیات کشاورزی و ایجاد صنایع و کارخانجات تبدیل فرآورده های کشاورزی

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
بازدید مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت کشاورزی جنوب خراسان
بازدید مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت کشاورزی جنوب خراسان
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما